Skip to content

Mobile & Desktop

JavaScript for mobile devices and desktop apps

Tỷ lệ theo thời gian

Compare Data
Tỷ lệ sự hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết theo thời gian.
Electron
React Native
Native Apps
Cordova
Ionic
Capacitor
NW.js
Expo
Quasar
Tauri
NativeScript

Không bao gồm các công nghệ có mức độ nhận biết dưới 10%. Mỗi tỷ lệ được xác định như sau:

  • Sự hài lòng: sẽ sử dụng lại / (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại)
  • Quan tâm: muốn học / (muốn học + không quan tâm)
  • Sử dụng: (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại) / tổng
  • Nhận biết: (tổng - chưa bao giờ nghe) / tổng

Kinh nghiệm theo thời gian

Tổng quan ý kiến ​​​​về các công nghệ được khảo sát theo thời gian.
Sẽ sử dụng lại
Sẽ không sử dụng
Có quan tâm
Không quan tâm
Chưa bao giờ nghe

Các công nghệ chỉ có một năm dữ liệu không được bao gồm.
💡
Bạn có thể nhấp vào tên của bất kỳ công nghệ nào để biết thêm chi tiết và có được cái nhìn sâu hơn vào dữ liệu liên quan của nó.

Phân chia tích cực/tiêu cực

Biểu đồ này phân chia tích cực (“muốn học”, “sẽ sử dụng lại”) vs tiêu cực (“không quan tâm”, “sẽ không sử dụng lại”) trình bày trên cả hai mặt của trục trung tâm. Độ dày của thanh biểu thị số lượng người trả lời biết về một công nghệ.

Các công cụ khác

Compare Data
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Arisa Fukuzaki

Là một hybrid developer giữa FrontEnd và Dev Rels, Arisa là yêu thích React và hệ sinh thái của nó, cô ấy luôn nghĩ về việc cống hiến cho cộng đồng và đóng góp bằng cách tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo và bài báo có liên quan.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Alba Silvente

FrontEnd developer working as DevRel at Storyblok

mobile_desktop.mobile_desktop_happiness

Compare Data

Tài nguyên được đề xuất

React Native, v2
Kadi Kraman
Formidable

React Native, v2

Leverage your JavaScript and React skills for mobile iOS and Android platforms using React Native.
Intermediate React Native
Kadi Kraman
Formidable

Intermediate React Native

Go beyond the basics of React Native. You’ll learn how to persist data across app launches, various ways of handling images and SVG, adding app icons and splash screens, animations, and gestures.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.