Skip to content

Monorepo Tools

Tools used to manage JavaScript monorepos.

Tỷ lệ theo thời gian

Compare Data
Tỷ lệ sự hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết theo thời gian.
Rush
Turborepo
Yarn Workspaces
Yalc
Lerna
npm Workspaces
pnpm
Nx

Không bao gồm các công nghệ có mức độ nhận biết dưới 10%. Mỗi tỷ lệ được xác định như sau:

  • Sự hài lòng: sẽ sử dụng lại / (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại)
  • Quan tâm: muốn học / (muốn học + không quan tâm)
  • Sử dụng: (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại) / tổng
  • Nhận biết: (tổng - chưa bao giờ nghe) / tổng

Kinh nghiệm theo thời gian

Tổng quan ý kiến ​​​​về các công nghệ được khảo sát theo thời gian.
Sẽ sử dụng lại
Sẽ không sử dụng
Có quan tâm
Không quan tâm
Chưa bao giờ nghe

Các công nghệ chỉ có một năm dữ liệu không được bao gồm.
💡
Bạn có thể nhấp vào tên của bất kỳ công nghệ nào để biết thêm chi tiết và có được cái nhìn sâu hơn vào dữ liệu liên quan của nó.

Phân chia tích cực/tiêu cực

Biểu đồ này phân chia tích cực (“muốn học”, “sẽ sử dụng lại”) vs tiêu cực (“không quan tâm”, “sẽ không sử dụng lại”) trình bày trên cả hai mặt của trục trung tâm. Độ dày của thanh biểu thị số lượng người trả lời biết về một công nghệ.

Các công cụ khác

Compare Data
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Astro

Mặc dù Astro đã phổ biến kiến trúc "Islands" trong vài năm qua, nhưng đến năm 2022, kiến trúc này đã đạt đến phiên bản 1.0 và mang đến on-demand server rendering. Việc tạo các trang web tuyệt vời với ít JavaScript hơn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

monorepo_tools.monorepo_tools_happiness

Compare Data

Tài nguyên được đề xuất

JavaScript and TypeScript Monorepos
Mike North
LinkedIn

JavaScript and TypeScript Monorepos

You'll get hands-on experience with best-in-class tools designed to keep the workflows for even complex projects simple!
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.