Skip to content

Rendering Frameworks

Frameworks focused on rendering and serving your application

Tỷ lệ theo thời gian

Compare Data
Tỷ lệ sự hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết theo thời gian.
Next.js
Nuxt
Gatsby
Remix
Astro
Eleventy
SvelteKit
Docusaurus

Không bao gồm các công nghệ có mức độ nhận biết dưới 10%. Mỗi tỷ lệ được xác định như sau:

  • Sự hài lòng: sẽ sử dụng lại / (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại)
  • Quan tâm: muốn học / (muốn học + không quan tâm)
  • Sử dụng: (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại) / tổng
  • Nhận biết: (tổng - chưa bao giờ nghe) / tổng

Kinh nghiệm theo thời gian

Tổng quan ý kiến ​​​​về các công nghệ được khảo sát theo thời gian.
Sẽ sử dụng lại
Sẽ không sử dụng
Có quan tâm
Không quan tâm
Chưa bao giờ nghe

Các công nghệ chỉ có một năm dữ liệu không được bao gồm.
💡
Bạn có thể nhấp vào tên của bất kỳ công nghệ nào để biết thêm chi tiết và có được cái nhìn sâu hơn vào dữ liệu liên quan của nó.

Phân chia tích cực/tiêu cực

Biểu đồ này phân chia tích cực (“muốn học”, “sẽ sử dụng lại”) vs tiêu cực (“không quan tâm”, “sẽ không sử dụng lại”) trình bày trên cả hai mặt của trục trung tâm. Độ dày của thanh biểu thị số lượng người trả lời biết về một công nghệ.

Các công cụ khác

Compare Data
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Moriel Schottlender

Moriel là một nhà phát triển đầy cảm hứng, người đã có những cuộc nói chuyện đầy nhiệt huyết, thú vị về quốc tế hóa và khả năng tiếp cận, và một số thứ mà cô ấy đã xây dựng với Vue thật tuyệt vời, mọi người nên xem chúng!

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Cassidy Williams

CTO at Contenda, Memer and Dreamer

rendering_frameworks.rendering_frameworks_happiness

Compare Data

Tài nguyên được đề xuất

Build a Fullstack App from Scratch (feat Next.js)
Scott Moss
Netflix

Build a Fullstack App from Scratch (feat Next.js)

You’ll build a music app with features like playlists, audio player, shuffle, and more! Use a modern stack of tools: React, Next.js, Typescript, and Postgres.
The Hard Parts of Servers & Node.js
Will Sentance
Codesmith

The Hard Parts of Servers & Node.js

In this course you’ll go under the hood of Node.js in two contrasting ways - by understanding how to develop servers from intuitive first-principles (HTTP, TCP/IP, Ports, Loopback, SSH) and by understanding the JavaScript features that make up Node.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.