Skip to content

Hỗ trợ chúng tôi

Chúng tôi đang tiến hành cuộc khảo sát này như một dự án phụ, nhưng để làm cho dự án này bền vững, chúng tôi luôn tìm kiếm các đối tác có thể hỗ trợ chúng tôi, cho dù đó là về mặt tài chính hay giúp chúng tôi quảng bá thông tin. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể giúp đỡ theo bất kỳ cách nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi!