Skip to content

Language

The vocabulary of JavaScript.
Nhận xét71
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Promise.allSettled()

Nhận xét29
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét28
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Private Fields

Nhận xét101
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Nullish Coalescing

Nhận xét66
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: SvelteKit 1.0

Sau hai năm phát triển, SvelteKit cuối cùng đã sẵn sàng để áp dụng vào thực tiễn và nó không thiếu các tính năng tuyệt vời dành cho các nhà phát triển.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lee Robinson

VP of Developer Experience at Vercel
💡
Tab Data cho phép bạn xem dữ liệu thô cho bất kỳ biểu đồ nào, xem nó dưới dạng JSON hoặc nhận truy vấn GraphQL mà bạn có thể chạy trong API công khai của chúng tôi.

Numeric Separators

Nhận xét46
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

String.prototype.replaceAll()

Nhận xét43
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

String.prototype.matchAll()

Nhận xét12
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Logical Assignment

Nhận xét59
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Astro

Astro là một trình tạo trang tĩnh mới đầy thú vị. Theo mặc định, phía máy khách bằng không có JavaScript, quá trình hydrat hóa được tải từng phần và không phụ thuộc vào bất kỳ một framework nào. Dựa trên Vite, nó chạy cực kỳ nhanh và dễ sử dụng.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Miguel Ángel Durán (midudev)

Twitch Coding Streamer & Content Creator

Promise.any()

Nhận xét8
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Array.prototype.at()

Nhận xét23
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Top Level await()

Nhận xét47
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Temporal

Nhận xét40
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Array.prototype.findLast()

Nhận xét27
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Error.prototype.cause

Nhận xét21
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Object.hasOwn()

Nhận xét18
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Regexp Match Indices

Nhận xét9
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

JavaScript: The Hard Parts, v2
Will Sentance
Codesmith

JavaScript: The Hard Parts, v2

Combining mental models of JavaScript's inner workings and hands-on programming challenges, this course will give you a solid understanding of callbacks and higher-order functions, closure, asynchronous JavaScript, and object-oriented JavaScript.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.