Skip to content

Features

JavaScript có thể phát triển nhanh, nhưng có vẻ như các nhà phát triển JavaScript còn phát triển nhanh hơn, vì nhiều tính năng tương đối mới đã cho thấy mức độ chấp nhận cao trong cộng đồng.

Tổng quan về tính năng

Language
Browser APIs
Other Features

Điểm kiến ​​thức

Compare Data
Trong số tất cả các tính năng được đề cập trong cuộc khảo sát, có bao nhiêu tính năng mà người trả lời đã biết?

Tài nguyên được đề xuất

Write Professional, Modern JavaScript
Anjana Vakil

Write Professional, Modern JavaScript

Take your first steps into the wide world of JavaScript and walk away with the core skills needed to become a professional JavaScript programmer!
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.