Skip to content

Front-end Frameworks

Front-end frameworks and libraries

Tỷ lệ theo thời gian

Compare Data
Tỷ lệ sự hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết theo thời gian.
React
Vue.js
Angular
Preact
Ember
Svelte
Alpine.js
Lit
Solid
Qwik
Stencil

Không bao gồm các công nghệ có mức độ nhận biết dưới 10%. Mỗi tỷ lệ được xác định như sau:

  • Sự hài lòng: sẽ sử dụng lại / (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại)
  • Quan tâm: muốn học / (muốn học + không quan tâm)
  • Sử dụng: (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại) / tổng
  • Nhận biết: (tổng - chưa bao giờ nghe) / tổng

Kinh nghiệm theo thời gian

Tổng quan ý kiến ​​​​về các công nghệ được khảo sát theo thời gian.
Sẽ sử dụng lại
Sẽ không sử dụng
Có quan tâm
Không quan tâm
Chưa bao giờ nghe

Các công nghệ chỉ có một năm dữ liệu không được bao gồm.
💡
Bạn có thể nhấp vào tên của bất kỳ công nghệ nào để biết thêm chi tiết và có được cái nhìn sâu hơn vào dữ liệu liên quan của nó.

Phân chia tích cực/tiêu cực

Biểu đồ này phân chia tích cực (“muốn học”, “sẽ sử dụng lại”) vs tiêu cực (“không quan tâm”, “sẽ không sử dụng lại”) trình bày trên cả hai mặt của trục trung tâm. Độ dày của thanh biểu thị số lượng người trả lời biết về một công nghệ.

Các công cụ khác

Compare Data
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: SvelteKit 1.0

Sau hai năm phát triển, SvelteKit cuối cùng đã sẵn sàng để áp dụng vào thực tiễn và nó không thiếu các tính năng tuyệt vời dành cho các nhà phát triển.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lee Robinson

VP of Developer Experience at Vercel

front_end_frameworks.front_end_frameworks_happiness

Compare Data

Tài nguyên được đề xuất

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework
Brian Holt
Stripe

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework

Much more than an intro, you’ll build with the latest features in React, including hooks, effects, context, and portals.
Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework
Ben Hong
Netlify

Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework

Learn fundamental concepts in Vue, such as directives, methods, and computed watchers. You’ll learn Vue’s reactivity system and the new Composition API in Vue 3.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.